Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky prezentace, nabídky a zprostředkování prodeje ubytování a doplňkových služeb na portálech „Chata internet marketing“.
 • Provozovatelem portálů „Chata internet marketing“ je společnost Chata internet marketing s.r.o., se sídlem třída Palackého 205/6, CZ - 697 01 Kyjov, IČ 277 11 021, DIČ CZ27711021, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53712 (dále jen „portál“ nebo „Chata.cz“).
 • Obchodní podmínky jsou platné pro vzájemnou spolupráci mezi portálem a ubytovatelem při zprostředkování ubytování a dalších služeb na internetových stránkách, www.pampeliska.cz, www.chata.cz, případně na internetových stránkách dalších zprostředkovatelů nebo na jiných internetových stránkách (dále jen „Chata.cz“).
 • Portál vystupuje jako zprostředkovatel smluvního vztahu mezi ubytovatelem objednané ubytovací kapacity – hotelu, penzionu, rekreačního objektu, chaty, chalupy aj. (dále jen „ubytovatel“) a zákazníkem (dále jen „zákazník“). Účastníky obchodního vztahu při prezentaci a zprostředkování jsou Chata.cz a ubytovatel. Účastníky zprostředkovaného smluvního vztahu jsou ubytovatel a zákazník.

2. Prezentace na portále - extranet

 • Prezentace ubytovatele na portálech je bezplatná. Podmínkou prezentace je řádná registrace každého objektu ubytovatele do extranetu a vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami. Registrací ubytovatele do extranetu vzniká smluvní obchodní vztah mezi Chata.cz a ubytovatelem na bázi zprostředkovatelské činnosti, jehož vzájemné podmínky jsou stanoveny těmito obchodními podmínkami.
 • Ubytovatel je povinen kompletně, řádně a pravdivě vyplnit všechny vyžadované údaje o objektu vč. cen, zvýhodněných nabídek, last minute a fotografií. Po schválení Chata.cz a aktivací prezentace dojde ke zveřejnění nabídky objektů na portálech. Přístup do extranetu je pod uživatelským jménem a unikátním heslem, které je přístupné pouze ubytovateli a jím pověřeným osobám. Chata.cz je oprávněno v prezentaci, z důvodu požadavku na přesnou a správně vyplněnou prezentaci, provést drobné opravy a korekce, které významným a zásadním způsobem nemění popis a parametry prezentace. Ubytovatel se zavazuje zabránit zneužití neoprávněného přístupu a tím případným škodám, které by z neoprávněného zásahu mohly vzniknout.
 • Ubytovatel se zavazuje, že do extranetu umístil jen ty fotografie a videa, u nichž má plná autorská oprávnění nebo jiná licenční ujednání, zabraňující jakémukoliv porušení autorských práv vůči třetím osobám.
 • Za správnost prezentace na portále odpovídá ubytovatel a za případné nesrovnalosti oproti skutečnému stavu nese plnou zodpovědnost.

3. Ceny

 • Ubytovatel se zavazuje udržovat všechny informace a ceny trvale aktuální prostřednictvím extranetu. V případě provedení změn cen tyto nové ceny platí vždy až pro nové rezervace a objednávky vzniklé na portále po provedení cenové změny. Všechny rezervace a objednávky vzniklé na portále před provedením změny jsou platné za ceny původní a ubytovatel je povinen zákazníkovi služby řádně a v plném rozsahu poskytnout.
 • Ubytovatel se zavazuje prezentovat veškeré zvýhodněné nabídky, slevy a last minute, tedy zajistit paritu nabízených služeb s vlastními nabídkami, mimořádnými nabídkami, cenovými podmínkami pro jakékoliv jiné partnery, portály, zprostředkovatele a agentury.
 • Chata internet marketing s.r.o. se zavazuje na svých portálech prezentovat veškeré ceny a cenové nabídky ubytovatele, které byly dojednány.

4. Aktuální obsazenost

 • Ubytovatel se zavazuje udržovat v extranetu aktuální obsazenost svých objektů pomocí co nejčastější aktualizace.
 • V případě, že má ubytovatel sjednanou tzv. „garantovanou obsazenost“, je tato obsazenost považována v každém okamžiku za aktuální a rezervace zákazníkovi Chata.cz rovnou potvrzuje bez dotazování se u ubytovatele. Objekty s „garantovanou obsazeností“ jsou na portálech výrazně zvýhodněny a ve výběrech pro zákazníky preferovány.

5. Provize za zprostředkování služeb

 • Výše provize za zprostředkování ubytování a doplňkových služeb je stanovena v extranetu, na základě nabídky stanovené Chata.cz a akceptované ubytovatelem.
 • Provize za zprostředkování hradí ubytovatel Chata.cz následujícím způsobem:

  Běžné rezervace - standardní režim

  -provize je hrazena prostřednictvím prvotní zálohy hrazené zákazníkem při rezervaci pobytu, výše prvotní zálohy je rovna provizi za zprostředkování, nastavené v extranetu

  Rezervace na poslední chvíli - zvláštní režim

  -provize fakturuje Chata.cz ubytovateli 1* měsíčně za měsíc uplynulý se splatností 10 dnů
Informace ke stavům všech obchodních případů, stavům plateb i výše provize jsou uvedeny v extranetu.

6. Rezervace a objednávky

 • Zákazníci rezervují pobyty a služby on-line na portálech Chata.cz, případně telefonicky na Klientském centru Chata.cz. V případě, že má objekt nastavenou „garantovanou obsazenost“, jsou takové rezervace zákazníkům potvrzovány přímo on line s výzvou k úhradě „prvotní zálohy“. Takové rezervace jsou z principu „garantované obsazenosti“ považovány za závazné pro ubytovatele, a tento ji nemůže zrušit.
 • V případě, že objekt nemá nastavenou „garantovanou obsazenost“, ověří Klientské centrum on-line, mailem nebo telefonicky u ubytovatele obsazenost, dle volných kapacit sjedná opci na takovou rezervaci (obvykle 7 dnů) a následně klientovi rezervaci potvrzuje s výzvou k úhradě „prvotní zálohy“, která musí být uhrazena v době platnosti opce.
 • V obou výše uvedených případech se rezervace mění na závaznou objednávku klienta poté, co klient uhradí „prvotní zálohu“ na účet Chata.cz. V takovém případě odešle Chata.cz ubytovateli závazné potvrzení rezervace (závaznou objednávku). U pobytů na poslední chvíli není úhrada „prvotní zálohy“ požadována.
 • V případě, že by ubytovatel nepotvrdil závaznou objednávku pobytu, která byla učiněna v souladu s tímto čl. 6, zavazuje se ubytovatel uhradit pokutu ve výši rovnající se ceně takového pobytu. Pokuta je splatná do 10 dnů na účet Chata.cz, na základě zaslaného vyčíslení.

7. Platební podmínky

 • Platby pobytů a služeb rezervovaných na portálech Chata.cz probíhají dvěma možnými způsoby:

  Běžné rezervace - standardní režim

  -prvotní zálohu, jejíž výše je rovna provizi za zprostředkování, hradí zákazník na účet Chata.cz ihned poté, co provedl rezervaci a ta je mu potvrzena výzvou k úhradě prvotní zálohy
  -platbu pobytu (po odpočtu provize) hradí zákazník u ubytovatele (na recepci) při nástupu nebo dle interních pravidel ubytovatele sjednaným způsobem (hotovost, platební karta, převodem)
  -ubytovatel má právo požadovat po zákazníkovi zálohu na pobyt


  Rezervace na poslední chvíli - zvláštní režim

  -platbu pobytu hradí zákazník u ubytovatele (na recepci) při nástupu nebo dle interních pravidel ubytovatele sjednaným způsobem (hotovost, platební karta)

8. Zrušení pobytu - stornopoplatky

 • Zákazník je oprávněn od objednaného pobytu kdykoliv odstoupit prokazatelným doručením písemného odstoupení ubytovateli, příp. Chata.cz, které je povinno takové odstoupení obratem předat ubytovateli. Výše stornopoplatku vychází z nastavených podmínek ubytovatelem. Stornopoplatky vyúčtuje ubytovatel přímo zákazníkovi. Chata.cz neručí za jejich úhradu zákazníkem. Ubytovatel je povinen nastavit své stornopoplatky pomocí extranetu. Tyto stornopoplatky jsou pro klienta i ubytovatele závazné.
 • Ubytovatel není oprávněn objednaný a potvrzený pobyt zrušit. V případě, že ubytovatel neumožní zákazníkovi pobyt dle závazné a potvrzené objednávky, je ubytovatel povinen nahradit zákazníkovi škodu v paušální částce ve výši ceny objednaného pobytu a Chata.cz je ubytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši ceny objednaného pobytu.

9. Poukaz na pobyt a reklamace

 • Poukaz na pobyt obdrží zákazník elektronicky po úhradě požadované prvotní zálohy. Při nástupu se zákazník vždy prokáže poukazem na pobyt. Bez předložení tohoto dokumentu není ubytovatel povinen zákazníka ubytovat.
 • Případné reklamace poskytovaných služeb zákazníkem je ubytovatel povinen řešit přímo na místě se zákazníkem, příp. řešit jeho písemnou dodatečnou reklamaci v souladu s Občanským zákoníkem. Portál poskytne při reklamaci součinnost, nenese však za ni odpovědnost. Jestliže mezi smluvními stranami dojde ke sporu, je subjektem mimosoudního řešení Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10. Ochrana osobních údajů

 • Smluvní vztah mezi společností Chata internet marketing s.r.o. a ubytovatelem z hlediska ochrany osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „nařízení“), je specifikován v samostatném dodatku o ochraně osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

 • Ubytovatel souhlasí se zpracováním jeho firemních a osobních údajů portálem v souladu s nařízením. Tyto obchodní podmínky portálu vstupují v platnost dne 20.6.2019 s účinností na pobyty s nástupem po 20.6.2019. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek.