Dodatek o ochraně osobních údajů

Vymezení pojmů

 • Chata.cz (správce): Chata internet marketing s.r.o.
 • Ubytovatel (zpracovatel): Registrovaný uživatel nabízející ubytovací služby
 • Zákazník (subjekt údajů): zájemce o ubytování

1. Ochrana osobních údajů ubytovatelů

 • 1.1. Chata internet marketing s.r.o. zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) následující osobní údaje:
 • - jméno a příjmení
  - e-mailová adresa
  - telefonní číslo
  - název firmy
  - rodné číslo
  - sídlo
  - IČ a DIČ
  - IP adresa
 • 1.2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, název firmy, rodné číslo, sídlo, IČ a DIČ je nutné zpracovat pro identifikaci smluvních stran. Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro účely vytvoření účtu ubytovatele.
 • Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou zprostředkovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání účtu inzerenta a dále 5 let od posledního přihlášení, nejméně však po dobu 5 let od založení.
 • IP adresa inzerenta bude zpracována za účelem prevence a potírání porušování podmínek užívání.
 • Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Chata.cz zpracovávány po dobu aktivního užívání účtu ubytovatele a dále 3 roky od posledního přihlášení, nejméně však po dobu 3 let od založení.
 • 1.3. Na e-mailovou adresu budou ubytovateli zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej ubytovatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 • 1.4. Ubytovatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:
 • -    požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

  -    vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  -    požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,

  -    na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  -    právo podat námitku proti zpracování v případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce,

  -    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

2. Zpracování osobních údajů zákazníků

 • 2.1. Uzavřením smlouvy dle čl. 1 podmínek spolupráce je mezi ubytovatelem a zprostředkovatelem uzavřena také smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „smlouva o zpracování“) dle čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), která vymezuje práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů prováděném v rámci poskytování služby.
 • 2.2. Ubytovatel jakožto zpracovatel je pro Chata.cz jakožto správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje zákazníků:
 • -    jméno a příjmení
  -    emailová adresa
  -    telefonní číslo
  -    adresa bydliště
 • 2.3. Chata.cz budou osobní údaje předány přímo zákazníky prostřednictvím rezervačního formuláře na stránkách www.chata.cz nebo www.pampeliska.cz. Následně tyto údaje budou poskytnuty ubytovateli v souladu s postupem spolupráce zveřejněným v obchodních podmínkách.
 • 2.4. Ubytovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování ubytovacích služeb klientům.
 • 2.5. Ubytovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Ubytovatel se zavazuje zejména:
 • a) používat zabezpečený přístup do PC, kde přístupy do PC budou známy pouze ubytovateli;

  b) pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;

  c) bez předchozího souhlasu Chata.cz netvořit kopie osobních údajů, není-li to nutné k poskytování služeb;

  d) užívat vhodné prostředky zabezpečení v závislosti na konkrétním jednání a datech;

  e) neumožnit přístup k údajům třetím osobám;

  f) dodržovat mlčenlivost ohledně osobních údajů;
 • 2.6. Ubytovatel se zavazuje taktéž:
 • a) zpracovávat osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány subjekty údajů;

  b) zpracovávat pouze osobní údaje za účelem vymezeným touto smlouvou o zpracování a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;

  c) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;

  d) uchovávat osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu, ke kterému byly zpracovány.
 • 2.7. Chata.cz i ubytovatel se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě odst. 1 obchodních podmínek užívání a smlouvy o zpracování povinnosti stanovené nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.
 • 2.8. Ubytovatel se zavazuje na výzvu Chata.cz opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaj dle pokynu Chata.cz bez zbytečného odkladu od takové výzvy.
 • 2.9. V případě, že žádost zákazníka dle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 určená Chata.cz bude shledána za oprávněnou, zavazuje se Chata.cz odstranit neprodleně závadný stav.
 • 2.10. Ubytovatel je povinen při plnění povinností ze smlouvy o zpracování postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny a jednat v souladu se zájmy Chata.cz. Pokud Chata.cz zjistí, že ubytovatel porušuje své povinnosti uložené nařízením, je povinen tuto skutečnost v souladu s článkem 28. odst. 3 písm. h) nařízení ubytovateli neprodleně oznámit.
 • 2.11. Smlouva o zpracování je účinná po dobu spolupráce ubytovatele s Chata.cz.
 • 2.12. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy o zpracování či ukončení zpracování osobních údajů je ubytovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od ukončení smlouvy o zpracování:
 • a) předat Chata.cz veškeré osobní údaje, k nimž má inzerent zákonem stanovenou povinnost archivace, a to elektronicky zasláním zašifrovaných souborů, pokud si smluvní strany nedohodnou jinak.

  b) provést likvidaci ostatních osobních údajů, k nimž ubytovatel zákonem danou povinnost archivace nemá, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ubytovatel musí provést likvidaci takovým způsobem, aby bylo zamezeno neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby:

  -    přijal taková organizační opaření, aby zamezil zpracování osobních údajů k tomu neoprávněnými osobami,

  -    provedl taková technická opatření a zvolil takový způsob likvidace, aby byla likvidace úplná a nevratná.
 • 2.13. Ubytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám. Tato povinnost ubytovatele trvá i po skončení účinnosti smlouvy o zpracování.
 • 2.14. Poruší-li ubytovatel jeho povinnosti založené smlouvou o zpracování nebo nařízením v důsledku jím zaviněného jednání, odpovídá pouze za škodu způsobenou zcela v důsledku takového zavinění.
 • 2.15. Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení smlouvy o zpracování nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy o zpracování nebo podmínek užívání.
 • 2.16. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace smlouvy o zpracování, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.
 • 2.17. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené smlouvou o zpracování nebo nařízením týkající se osobních údajů.

3. Obecná ustanovení

 • 3.1. Chata internet marketing si vyhrazuje právo měnit podmínky užívání. Ubytovatel bude upozorněn na změnu podmínek užívání oznámením v prostředí účtu ubytovatele. Pokračováním v užívání služby po uveřejnění změněných obchodních podmínek ubytovatel tyto změny akceptuje. Ubytovatel je oprávněn změny odmítnout, a to tak, že bezodkladně po oznámení změny podmínek užívání přestane služby využívat a požádá o zrušení účtu ubytovatele.
 • 3.2. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.
 • 3.3. Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou příslušné české soudy.
 • 3.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.